logo
 
 
Nieuws

 

 

Inhoudsopgave

Biljarten en sportiviteit vervolg.

In de Touché uitgave van oktober heb ik een artikel geweid aan biljarten en sportiviteit met als stelling:

Hoe gaat men binnen het district om met onsportief gedrag van biljarters.

De vraag zal altijd blijven bestaan: wanneer vertoont een speler onsportief gedrag. Wat door de ene tegenstander als onsportief wordt aangemerkt  wordt door een andere tegenstander slechts als een niets voorstellend incident aangemerkt. Gelukkig zitten we niet allemaal hetzelfde in elkaar. En dat is maar goed ook. In elke sport doen zich incidenten voor. Het nadeel van de biljartsport is dat er niet  altijd een onafhankelijk iemand aanwezig is die kan ingrijpen c.q. melding van voorvallen kan maken.
Bij PK voorwedstrijden zijn spelers altijd op elkaar aangewezen. Wanneer zich tijdens voorwedstrijden een incident voordoet loopt het dan ook meestal verkeerd af. Want wat moet je doen als je tegenstander onsportief gedrag vertoont. Je kan de arbiter (ook een deelnemer) erop aanspreken. Wanneer die niet op je verzoek reageert, wat dan. Draai je de keu uit elkaar, dan ben je verloren en kost het bovendien een flinke heffing. Of neem je de telefoon en bel je de wedstrijdleider. Wanneer je het geluk hebt dat je hem aantreft zal hij je confronteren met de vraag wat is er aan de hand en wat denk je dat ik voor je kan doen c.q. betekenen. Het incident heeft immers al plaats gevonden. Het enige wat resteert is de wedstrijden, als volwassen mensen, proberen tot een goed einde te brengen en het incident melden aan de wedstrijdleiding. Deze zal de zaak in onderzoek moeten nemen.
Tijdens een PK finale is, neem ik aan, altijd een wedstrijdleider aanwezig. Dit maakt het oplossen van incidenten vaak wat makkelijker, omdat er door de wedstrijdleider meteen kan worden ingegrepen.
Hoe e.e.a. in de landscompetitie werkt is in het oktoberartikel aan de orde geweest.

Een ander, jammer genoeg, teveel voorkomend probleem is het drukken. Tijdens het schrijven van het oktober artikel had ik me voorgenomen om in het eerstvolgende artikel het drukken aan de orde te stellen. Ik vind het z.g. drukken, op welke wijze het ook uitgevoerd wordt, het meest voorkomende en meest irritante probleem van de biljartsport. Zelf biljart ik reeds sinds mijn vijftiende jaar. Ik leef in de gelukkige omstandigheid dat ik een sportman ben die altijd voor de prestatie gaat. Gevolg in de biljartsport is dat ik daardoor zelden of nooit beloond wordt. Want ga ik voor het hoogste dan wordt mijn moyenne geherwaardeerd. Op school kreeg ik dan een negen i.p.v. een acht, of nog hoger. In de biljartsport heeft dat tot gevolg dat ik meer caramboles mag gaan maken. Met de klemtoon op mag. Veel biljarters noemen dit bestraffen.
Zo kom ik vanzelf op het fenomeen drukken. Stel ik wil graag kampioen worden. Toevallig speel ik een goede eerste competitiehelft met als gevolg dat ik de tweede competitiehelft en (minimaal) het gehele volgende  seizoen meer caramboles moet maken. Enerzijds blij door mijn goede spel anderzijds kan ik me bestraft voelen. Als ik ergens moeite mee heb is het me laten bestraffen als ik toch mijn uiterste best gedaan heb om goed te presteren. Ik wil graag beloond worden. De enige manier om mezelf te belonen is drukken. Maar dan kom ik weer met mijn geweten in bezwaar want ik wil graag meer caramboles maken. Het gevolg is dat men mij zelden of nooit in een of andere finale aantreft.
Maar drukken door anderen kan ook voor mij of mijn team gevolgen hebben. Een voorbeeld:
Een nieuwe (N) speler (genaamd A) speelt zijn eerste 2 wedstrijden een goed moyenne. Na 2 wedstrijden blijkt dat hij 55 % boven zijn moyenne speelt. Als zijn komende 2 wedstrijden net zo verlopen worden hem een X aantal punten ontnomen en zal zijn moyenne worden aangepast. Blijkbaar wil deze speler dat niet. Dus besluit hij om de eerstvolgende 2 partijen te laten lopen. Zodat hij, in zijn ogen, niet bestraft wil worden. Wat betekent dit nu voor de poule waarin speler A uitkomt. Stel dat speler A zijn eerste 2 partijen overtuigend heeft gewonnen. Dan hebben 2 tegenstanders misschien wel overtuigend verloren. Als speler A zijn overige 2 partijen met overtuiging (drukken) verliest dan hebben 2 andere tegenstanders zo maar punten cadeau gekregen. Ik schets nu even een doemscenario. Het team van een van de eerste 2 tegenstanders van speler A ziet het kampioenschap aan zijn (hun) neus voorbij gaan met een minimaal verschil (bv. 2 punten). Het kampioensteam is toevallig het team waarin een van de 2 laatste tegenstanders van speler A speelde. Die hebben dus voordeel geput uit het drukken van de N speler. Bovengenoemd geschetst voorval is in mijn ogen een vorm van competitievervalsing als gevolg van onsportief gedrag. Bewust of onbewust wordt een team bevoordeeld en een ander team benadeelt.
Hoe moet het dan wel? Eerlijk gezegd heb ik de oplossing niet voorhanden. Het carambolepunten systeem heeft het drukken niet de wereld uit geholpen. Ik vraag me af of de competitievernieuwing, welke komend seizoen van start gaat, er iets aan gaat veranderen. Het wijzigen van de moyenne interval tabellen is ook niet bedoeld om drukken te voorkomen, maar is meer bedoeld om een kwalitatief betere competitie-indeling te kunnen bewerkstelligen.
Moraal van het verhaal is dat we afhankelijk blijven van de instelling en sportiviteit van de biljarter.
Als de instelling niet veranderd zal geen enkele reglementswijziging tot een oplossing leiden.

 

Harry Keijdener
Redactie Touché.

P.S. In het februari nummer van Biljarttotaal staat een ingezonden brief van Heinz Jacobs biljartzaaleigenaar van La Plaza in Hoensbroek met als titel WIE DRUKKEN WIL, DRUKT EN WORDT DAARVOOR BELOOND. Op www.knbbzuidlimburg.nl/gastenboek bestaat de mogelijkheid om er met hem over te discussiëren. 

naar boven

Wist U dat?

.           op onze website rechts Links staat,
.           de oproep voor meer puzzelinzendingen niet geholpen heeft,
.           er een dinerbon bij Ristorante Pizzeria Napoli mee te winnen viel,
.           er geen gratis te verkrijgen pizza, pasta of lasagna meer te winnen valt,
.           het districtsbestuur dit erg jammer vind,
.           vooral in ons district de vergrijzing toeneemt,
.           wij blijven rekenen op meer toetredende jeugd,
.           vereniging Carambole wil samengaan met de sectie Driebanden,
.           men dit streven binnen 2 á 3 jaar gerealiseerd wil zien,
.           dit de wens is van Carambole voorzitter Jaap Labrujere,
.           op 22 januari 2011 de KNBB 100 jaar oud is geworden
.           het gehele jaar in het teken staat van 100 jaar KNBB,
.           in dit kader vanaf 2 mei een jubileumzegel wordt uitgegeven door TNT post,
.           steeds meer vrouwen goed kunnen driebanden
.           Karina Jetten daardoor niet automatisch voor internationale kampioenschappen is geplaatst
.           zij zich via Play Offs met nog 3 dames moet zien te plaatsen.
.           Frédéric Caudron al 76 Belgische titels achter zijn naam heeft staan,
.           de overheid nog steeds worstelt met het rookverbod,
.           er weinig biljarters prins carnaval geweest zijn,
.           Twan Thijssen en Jean Cleber wel eens prins carnaval van St. Pieter geweest zijn,
.           er plannen zijn om meer dopingcontroles tijdens biljartwedstrijden te gaan houden,
.           ook sommige alcoholhoudende dranken doping bevatten,
.           het gebruik van alcohol tijdens biljarten prestatieverlagend is,
.           daarom dopingcontroles geen nut hebben,

naar boven

Beste biljartliefhebbers,


Door diverse oorzaken hebben jullie mijn voorwoord voor een (te) lange tijd moeten missen.  Vorige maand is de website aangepast. Daardoor zijn de rubrieken wat overzichtelijker en is er plaats ingeruimd voor meer nieuwtjes en wist u datjes enz. 
Als voorzitter geef ik hierbij de aftrap om periodiek een woord tot jullie te richten. Ook voor jullie is er plaats om nieuws, mededelingen enz. aan onze website beheerders Cyriel Schmeits en Marco Wolfs aan te bieden. Zij zullen de berichten enz. wel op zorgvuldige wijze beoordelen alvorens ze op de website te plaatsen.
De maand december is de tijd om terug maar ook om vooruit te kijken.
Voor de start van het nieuwe seizoen hebben we, in overleg met de leden tijdens de ALV, enkele wijzigingen doorgevoerd. Zo zijn de periodewedstrijden afgeschaften de bekerwedstrijden weer teruggekeerd. Door de geweldige inzet van Cyriel kunnen de bekerwedstrijden in Biljartpoint ingevoerd en gevolgd worden. De eerste ronde is inmiddels gespeeld en rond de feestdagen zal de tweede ronde verspeeld worden. Vanwege het feit dat de PK westrijden niet altijd even vlekkeloos verlopen is er tijdens de ALV een PK werkgroep in het leven geroepen. Deze  werkgroep gaat alle facetten van het PK gebeuren eens op een rij zetten en een rapport opstellen hoe het PK gebeuren in de toekomst te verbeteren c.q. aantrekkelijker te maken.
De werkgroep is inmidels al twee keer bij elkaar geweest en de volgende bijeenkomst staat gepland voor 23 januari 2013. Het is de bedoeling dat tijdens de eerstkomende ALV de werkgroep het rapport zal presenteren.
De landscompetitie (LC) is inmiddels al aan de tweede helft bezig. Voor aanvang van de LC en tijdens de LC hebben zich helaas 3 teams teruggetrokken. Wij vinden dit uiteraard jammer omdat dit voor de wedstrijdleider weer extra werk oplevert.
Onlangs is ook de najaarsvergadering van de KNBB Vereniging Carambole gehouden in Wijchen. Namens  ons district heeft Harry Keijdener deze vergadering bijgewoond. Binnenkort zal een kort verslag van deze najaarsvergadering op de website verschijnen.  
Tot slot wil ook ik even stilstaan bij hetgeen de laatse weken nogal veel aandacht heeft gekregen n.m. RESPECT. Ook in dit lopende seizoen hebben zich weer enkele incidenten voor gedaan. Uiteraard ga ik niet nader op deze incidenten in om reden dat deze allemaal op bestuursniveau aangepakt c.q. besproken dienen te worden. Ook in de biljartsport is te merken dat de de maatschappij sterk aan het veranderden is. Minder respect voor de wedstrijdleiders, arbiters, tegenstanders enz. steekt steeds meer de kop op. Omdat het ledenaantal toch al sterk dalende is lijkt het mij een logisch gevolg,  dat ook de verbale verruwing binnen de biljartsport en het rokersprobleem, het ledenaantal nog verder zal doen dalen. Ook ik wil mij aansluiten bij de oproep van de diverse sportbonden om respect te tonen voor eenieder die zich inzet om onze biljartsport in goede banen te leiden. Uiteraard horen daar reglementen bij, die nageleeft dienen te worden. En als reglementen niet nageleefd worden zullen er sancties en/of  administratieve heffingen opgelegd moeten worden. Wij vrijwilligers doen dit niet omdat we het graag doen maar we voeren de regels uit en deze zullen geaccepteerd c.q. gerespecteerd moeten worden. 
Tot slot: voor dit seizoen staan nog enkele PK finales open  voor organisatie, hopelijk kunnen die nog snel ingevuld worden, zodat ook dit seizoende organisatie van PK finales compleet is.

We naderen het einde van 2012 bijna iedereen is momenteel bezig met de voorbereidingen van de feestdagen of het organiseren van een kersttoernooi enz.

Wij als KNBB Districtbestuur Maastricht e.o. wensen u allen hele fijne Kerstdagen en een gezond en sportief 2013 toe.

Voorzitter Cor de Ree.

naar boven

November 2013.


Geachte biljartliefhebbers.

Het is inmiddels bijna 1 jaar geleden dat jullie een woord van de voorzitter hebben mogen ontvangen. Ik moet eerlijkheidshalve toegeven  dat ik niet zo graag in de pen klim om mijn gedachtegang  op papier te zetten.
Maar op aandringen  van mijn medebestuursleden heb ik toch de moed verzameld om schriftelijk het woord tot jullie te richten.
De laatste maanden van het jaar zijn de maanden om terug maar ook om vooruit te kijken.
Over het afgelopen jaar ben ik redelijk tevreden over het seizoen 2012/2013 op zowel sportief als organisatorisch vlak.
Tijdens de landsfinale waren we met 3 teams vertegenwoordigd en zelfs een team (BC Concordia) veroverde de landstitel in de A klas  Op organisatorisch gebied kijken wij met tevredenheid terug op het werk van de PK werkgroep. Deze werkgroep heeft het PK gebeuren eens goed onder een vergrootglas gelegd. Zij hebben hun plan tijdens de ALV gepresenteerd, met aanname van het plan als resultaat.
Als districtsbestuur hebben wij er nog aan toegevoegd om deelnemers  welke aan meerdere PK wedstrijden deelnemen een staffelkorting te verlenen. Met al deze wijzigingen hopen wij de interesse in PK wedstrijden te vergroten.
Voorgaande gelezen hebbende zal iedereen denken dat binnen het district en de KNBB alles op rolletjes loopt. Jammer maar helaas is dat niet het geval.
Om te beginnen zijn we in het district geconfronteerd met het afscheid van 2 bestuursleden t.w. Marco Wolfs als PK wedstrijdleider en Maddy Zeguers als jeugd coördinator.
Het feit dat het werven van jeugdleden (ook op landelijk niveau) zo ontzettend moeizaam verloopt heeft Maddy doen besluiten te stoppen als jeugd coördinator Zelfs een door het district georganiseerde open dag heeft, ondanks toezeggingen van scholen en gemeente Eijsden, geen enkel resultaat opgeleverd. 
Marco Wolfs heeft om privé redenen het PK wedstrijdleiderschap voorlopig moeten beeindigen. Omdat ook Daniél Vermeiren de functie van PK wedstrijdleider niet volledig wil/kan uitvoeren heeft tot gevolg dat ik, naast mijn voorzitterschap voorlopig deze functie zal bekleden. Aangezien niet duidelijk is wanneer Marco eventueel de functie weer kan invullen zijn wij naarstig op zoek naar een geschikte kandidaat om de functie van PK wedstrijdleider in te vullen. Tevens zouden wij graag het bestuur willen versterken met een of meerdere personen. In het arbiterskorps neemt de vergrijzing toe, waardoor arbiters genoodzaakt zijn terug te treden. Inmiddels heeft, onze Gewestelijke Arbiter Jaak Ruygh, zich wegens gezondheidsredenen afgemeld.  Diverse oproepen van arbiters coördinator Bér Schuimer om biljarters te stimuleren om een arbiters cursus te volgen hebben tot nu toe geen enkele reactie tot gevolg gehad. Vandaar dat we meer en meer een beroep zullen moeten doen op verenigingen en spelers om zelf voor arbiters zorg te dragen. In mijn woord van december 2012 heb ik aandacht geschonken aan het respectvol met elkaar omgaan. Helaas hebben zich in het huidige seizoen weer incidenten voorgedaan. Het niet respectvol met elkaar omgaan in onze samenleving begint ook in de biljartsport steeds meer tot uiting te komen. Vervelende incidenten doen zich zowel in de landscompetitie als tijdens PK wedstrijden te vaak voor. Ik vind dit erg verontrustend en baart ons de nodige zorgen. Vooral het (te veel) gebruik van alcohol voor en tijdens wedstrijden moeten we met z’n allen zien terug te dringen. Wij als (vrijwillige)bestuurders kunnen niet bij elke wedstrijd aanwezig zijn. Wij zijn derhalve dus volledig afhankelijk van de waarnemingen welke ons mondeling of schriftelijk worden aangeboden. Het is daarom voor ons ook erg moeilijk om op de juiste manier op incidenten te reageren. Daarom denk ik dat hier ook een belangrijke taak is weggelegd voor de verenigingsbesturen om hun leden aan te sporen om sportief en vooral respectvol met elkaar en de tegenstanders om te gaan. Waar we weinig tot geen zorgen over hebben zijn de financiën. Toch wil ik, mede namens onze penningmeester, nog eens een beroep op de verenigingsbesturen doen om vooral de clublokaalhouders aan te sporen om te adverteren op onze website c.q.in Biljartpoint. Verleden jaar heeft onze penningmeester een schriftelijke oproep aan de verenigingen gedaan om sponsoren te werven. Deze oproep heeft geen enkele reactie tot gevolg gehad. Ook hebben wij een secretaresse in ons midden welke, ondanks haar drukke werkzaamheden, haar zaken goed op orde heeft
Tot slot de problematiek binnen de KNBB. Even was er dreiging dat het Bondsbestuur en het bestuur van de KNBB Vereniging Carambole in een onoverkomelijke impasse waren geraakt. Een en ander heeft in het afgelopen jaar  vele extra vergaderingen en bijeenkomsten tot gevolg gehad. De districten zijn het er unaniem over eens dat uitstappen uit de KNBB voor de vereniging Carambole geen optie is. Organisatorisch, juridisch en financieel zou dit enorme consequenties tot gevolg hebben gehad. Tevens zou het uitstappen van de Vereniging Carambole wel eens het einde van de secties driebanden, snooker en poule tot gevolg kunnen hebben om reden dat deze secties te klein zijn om financieel de eigen broek op te houden. De sectie carambole blijft door het grote ledenaantal mede verantwoordelijk voor het voortbestaan van de overige secties. Gelukkig zijn in de zomer beide besturen en de bondsraad tot bezinning gekomen en heeft men een overgangsbestuur gevormd welk voor 1 januari 2015 of uiterlijk tijdens de voorjaars ALV 2015 een geheel nieuwe structuur zal opzetten. Uitgangspunt is één KNBB voor zowel carambole, drieband, snooker en pool. Met als strikte voorwaarde dat de, vooral financiële belangen van alle partijen naar ratio ingevuld worden.
Ik hoop nu vaker in de pen te kunnen klimmen om jullie nog de nodige informatie te geven.
Ik wens jullie mede namens mijn mede bestuursleden hele fijne feestdagen en alvast een sportief en gezond 2014 toe

Namens de Voorzitter Cor de Ree.

naar boven